Avtalevilkår IdrettenOnline

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ "IdrettenOnline"


Vilkårene gjelder fra 03.10.2013.


Definisjoner

"Avtalen" betyr inngått avtale om abonnement på de tjenester som Bloc AS (heretter kalt Tjenesteyter) tilbyr gjennom sin "IdrettenOnline".

"IdrettenOnline" er fellesbetegnelsen for de tjenester som Tjenesteyter tilbyr for idrettslag og grupper gjennom Internett.

"Abonnenten" er det enkelte idrettslag, forening eller organisasjonsledd som sådan og som har formelle rettigheter og plikter etter denne Avtalen.

"Adressemekling" innebærer at Abonnenten stiller opplysninger i sitt medlemsregister via Tjenesteyter, til rådighet for en annen virksomhet som ønsker å komme i kontakt med idrettsmedlemmer.

"Webmaster" er den person hos Abonnenten som har fullmakt fra Abonnenten til å registrere personopplysninger i IdrettenOnline og som har det daglige ansvaret for at Abonnenten oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen.

"Personopplysninger" betyr opplysninger om Abonnentens medlemmer, jf lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000.

"Den registrerte" betyr den som det er registrert personopplysninger om.

"Support" er fellesbetegnelsen på kundeservice-tjenester spesifisert i pkt 10.


Abonnementets omfang

Abonnementet gir tilgang til de til enhver tid gjeldende tjenester som omfattes av IdrettenOnline.

Følgende tjenester inngår i IdrettenOnline:

  • Nyhetsverktøy for publisering av nyheter på egne sider.
  • E-post-nyhetsbrevmodul
  • Egen diskusjonsside.
  • Aktivitetskalender.
  • Oppslagstavle.
  • Individuell stil for hjemmesiden.
  • Ruting av domene (ikke registrering av domene).

Avtale om abonnement på IdrettenOnline og eventuelle tilleggstjenester inngås muntlig, per telefon eller ved skriftlig bestilling til Tjenesteyter. Tjenesteyter oversender ordrebekreftelse, gjeldende abonnementsvilkår og faktura jf. Avtalen pkt. 7 til Abonnenten. Ordrebekreftelse, abonnementsvilkår og faktura kan sendes på epost.

Tjenesteyter forbeholder seg retten til med umiddelbar virkning å foreta endringer i de tilbudte tjenester når det fremstår som nødvendig på grunn av lov, offentlig pålegg m.v.

Avtalen omfatter ikke tilgang til det telenett som Abonnenten benytter til oppkobling mot internett og den utrustning eller programvare som er nødvendig for å oppnå tilgang til IdrettenOnline.

Tjenesteyter forbeholder seg retten til å selge reklameannonser på klubb og hjemmesider bygget på IdrettenOnline sine systemer. Reklamen skal ikke være sårende, støtende (herunder rasisme og pornografi) og/ eller i strid med norsk lovgivning.


Utlevering av personinformasjon til norsk idrett

Abonnenten har mulighet til å dele personinformasjon med norsk idrett. Deling av personinformasjon settes for hvert enkelt medlem. Deling av personinformasjon med norsk idrett krever at den Registrerte har samtykket til slik utlevering av personinformasjon. Abonnenten kan når som helst endre deling av informasjon med norsk idrett slik at personinformasjon kun deles internt i klubben eller gruppen. Personinformasjonen vil da ikke lengre være tilgjengelig for andre i idretten.


Adressemekling på vegne av Abonnenten

Tjenesteyter skal på vegne av Abonnenten formidle medlems- og markedsinformasjon mellom samarbeidspartnere og Den registrerte. Abonnenten kan når som helst reservere seg skriftlig mot at medlemsopplysningene benyttes til adressemekling.

Tjenesteyter kan benytte følgende opplysninger som seleksjonsgrunnlag for adressemeklingen: Navn, adresse, telefonnummer og fødselsår og kjønn.

Medlemsopplysningene i IdrettenOnline blir ikke på noe tidspunkt utlevert til samarbeidspartnere i forbindelse med adressemeklingen. Avtalen omfatter mekling av adresser for postale henvendelser til Den registrerte. Adressemeklingen skal være i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning for adressemekling.


Forholdet mellom Abonnent, Webmaster og Den registrerte

Abonnenten innestår for at det er fattet gyldig beslutning i samsvar med Abonnentens vedtekter eller interne retningslinjer om abonnement på IdrettenOnline og eventuell adressemekling. Den registrerte har til enhver tid rett til å reservere seg mot registrering i IdrettenOnline og adressemekling, jf. pkt. 5 og 8.

Bare Webmaster eller personer som Superbruker etter fullmakt gir tilgang, har aksess gjennom egen brukerkode, til registrering av Personopplysninger i IdrettenOnline.

Offentligjøring av personopplysninger på Internett

Registrerte personopplysninger er passordbeskyttet og vil ikke være tilgjengelige for andre enn Abonnentens medlemmer. Webmaster må ikke gi offentlig tilgang til medlemsopplysninger i IdrettenOnline.

Abonnent og Webmaster er ansvarlig for at det ikke blir offentliggjort opplysninger fra personer som har reservert seg.


Avtalens varighet og oppsigelse


Avtalen gjelder i 12 mnd fra dato for registrert innbetaling av abonnementsavgift, og senest fra dato for når IdrettenOnline er gjort tilgjengelig for Abonnenten. Avtalen fornyes automatisk etter 12 mnd og løper inntil abonnementet sies opp skriftlig med 30 dagers varsel.

Innbetalt abonnementsavgift refunderes ikke.

Abonnementsavgift, fakturering- og betalingsbetingelserAvgiften inkluderer tilgang til IdrettenOnlines tjenester i form av Gjør-det-selv prinsippet. Support og assistanse tilbys som tilleggstjenester.

Abonnenten faktureres forskuddsvis med betalingsfrist 14 dager. Ved inngåelse av tilleggsavtaler (f.eks gjeldende support), betaler kunden første gang forskuddsvis for de resterende antall måneder i forhold til årsabonnementet for IdrettenOnline abonnementet. Ved forlengelse av abonnement faktureres tilleggstjenester sammen med IdrettenOnline-abonnementet. Ved forsinket betaling påløper renter etter de til en hver tid gjeldende satser for morarente samt purregebyr à kr 50,-. Tjenesteyter kan sperre Abonnentens tilgang til IdrettenOnline ved forsinket betaling. Tjenesteyter kan foreta endringer av priser og andre vilkår og gjøre disse gjeldende en - 1 - måned etter at de nye betingelsene er publisert på Tjenesteyters internettside.

Abonnenten har ansvaret for å følge med på Tjenesteyters hjemmeside.


Abonnentens ansvar og forpliktelser

Abonnenten innestår for at det er truffet gyldig beslutning i samsvar med Abonnentens vedtekter eller interne retningslinjer om abonnement på IdrettenOnline (herunder tilleggstjenester) og eventuell adressemekling.

Abonnenten er ansvarlig for å informere Den registrerte om reservasjonsretten. Abonnenten er selv ansvarlig for at Abonnentens medlemsregister i IdrettenOnline til enhver tid er oppdatert og korrekt og at det fremgår av registeret hvilke medlemmer som har reservert seg mot publisering av informasjon på Internett og eller adressemekling.

Abonnenten plikter etter personopplysningsloven § 31 å sende ?melding? om virksomheten til Datatilsynet. Tjenesteyter kan bistå Abonnenten med innsendelse av elektronisk ?melding? i forbindelse med inngåelsen av avtalen om adressemekling.

Abonnenten er selv ansvarlig for at oppgaven som Webmaster tildeles en eller flere bestemte personer hos Abonnenten og at Abonnentens medlemmer informeres om tildelingen og Avtalen.

Adgangskoden for registrering av Personopplysninger er personlig og skal ikke gjøres kjent for andre enn Superbruker. Dersom Abonnenten har mistanke om at adgangskoden er kjent for andre enn Superbruker, plikter Abonnenten å endre passordet.

Abonnenten har ikke adgang til å bruke IdrettenOnline til masseutsendelse av reklame eller på annen måte spre eller reklamere for kjedebrev og kjedebrevlignende lotterier ved hjelp av epost. Det er heller ikke lov å benytte IdretteNonline til å spre datavirus, opphavsrettsbeskyttet materiale, sårende og/eller støtende materiale (herunder rasisme og pornografi) i strid med norsk lovgivning og Norges Idrettsforbunds retningslinjer.

Abonnenten har ikke adgang til å lagre, installere, kopiere eller på annen måte sette opp programvare eller nettbaserte tjenester fra IdrettenOnline.

Avtalen gjelder innenfor de rammer som følger av åndsverkloven av 12. mai 1961. Gjengivelse av utdrag av informasjon fra
idrettenOnline i ikke-kommersiell virksomhet (f.eks klubbaviser) organisert under Norges Idrettsforbund tillates i begrenset omfang. Enhver gjengivelse skal ha henvisning til IdrettenOnline (med kildeangivelse eller logo) i tråd med god skikk. I tvilstilfelle skal Tjenesteyter kontaktes. Brudd på ovenstående medfører sperring av Abonnentens tilgang til IdretteNonline og heving av Avtalen med øyeblikkelig virkning. Brudd på ovenstående vil medføre erstatningsansvar og kan anmeldes til politi.

Abonnenten er selv ansvarlig for at Personopplysninger som registreres i IdretteNonline til enhver tid er korrekte og oppdaterte.

Feil eller mangler på faktabasert, informasjon fra krets eller forbund skal rapporteres gjennom egen idrettsorganisasjon. Adresse, tlf nr og e-mailadresser finnes på nettsiden for hvert organisasjonsledd. Feil kan også meldes til NIF's supportavdeling via support@nif.idrett.no. Feil på tjenester i Idrettenonline skal meldes til support@bloc.net


Tjenesteyters ansvar og forpliktelser

Tjenesteyter skal ikke bruke informasjonen i Idrettenonline til andre formål enn til de til enhver tid gjeldende tjenester som tilbys Abonnentene i IdrettenOnline. Informasjonen i IdrettenOnline kan brukes som grunnlag for adressemekling på vegne av abonnenten. Nye tjenester skal publiseres gjennom Tjenesteyters hjemmeside: Bloc As eller IdrettenOnline i god tid før de tilbys Abonnenten.

Tjenesteyter forplikter seg til å levere en stabil og sikker tjeneste.

Tjenesteyter forplikter seg til å gjennomføre slike sikringstiltak som følger av lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000, § 13 ?Informasjonssikkerhet?. Dette innebærer blant annet etablering av rutiner for regelmessig sikkerhetskopi av data samt sikring av data mot urettmessig tilgang fra uvedkommende. Tjenesteyter forbeholder seg av tekniske grunner rett til innsyn i all informasjon som måtte lagres i IdrettenOnline. Operatører hos Tjenesteyter som får tilgang til Personopplysninger i IdrettenOnline, har taushetsplikt om alt de får vite om Den registrerte.

Tjenesteyter er ikke ansvarlig for tap av - eller skade på informasjon i IdrettenOnline.

All faktabasert informasjon om norsk idrett som navn, adresser, terminlister, resultater, organisasjonsinformasjon, anleggsdata etc. er registrert av ansvarlig organisasjonsledd i norsk idrett.

Tjenesteyter påtar seg intet ansvar for tap eller skader som måtte oppstå som følge av at noen benytter denne informasjonen. Tjenesteyter fraskriver seg ethvert erstatningsansvar som følge av at informasjonen på IdrettenOnline-sidene kan være uriktig. Tjenesteyter fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar som følge av driftsproblemer som skyldes Tjenesteyters underleverandører.


Support

Tjenesteyter skal bistå Abonnenten vedrørende spørsmål og problemer knyttet til funksjon og drift av IdrettenOnline. Kundens webmaster har rett til å kontakte Tjenesteyter på telefon eller pr. e-post, for å få rettledning og/eller svar på spørsmål, vedrørende produktene omfattet av IdrettenOnline.

Tjenesteyters plikt til å gi Support omfatter ikke praktiske og teoretiske problemstillinger utover selve den tekniske bruken av produktene (f.eks. ikke spørsmål vedrørende bruk av Microsoft Excel, Internett Explorer, HTML, tilkobling til Internett m.m.).

Tjenesteyter skal normalt besvare Webmaster henvendelse senest innen utgangen av påfølgende arbeidsdag på telefon eller e-post.

Support er begrenset til maksimalt 2 timer pr. måned, eventuelt 6 henvendelser pr. måned. Dersom det kreves bistand utover dette, skal denne belastes etter gjeldende timepris. Tjenesteyter forbeholder seg retten til å yte redusert support i ordinære ferier. I påskeuken og i jul - og nyttårshelgen er supporttjenesten ikke tilgjengelig.


Abonnenten samtykker til at Tjenesteyter kan loggføre supporthenvendelser.

Abonnentene vil bli forhåndsvarslet om eventuelle planlagte driftsavbrudd gjennom publisering på Nettstedet.

Tjenesteyter forbeholder seg retten til å foreta endringer i IdrettenOnline, herunder endringer i brukergrensesnitt, tekniske løsninger, forbedring av funksjonalitet og integrasjon av ny funksjonalitet. Eventuelle endringer skal varsles god tid på forhånd gjennom publisering på Nettstedet.


Tvister

Enhver uenighet mellom partene i tilknytning til Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo byrett som verneting og norsk rett som lovvalg.

Powered by: Bloc