AVTALEVILKÅR

Dette dokument omfatter de avtalene som er gjeldende for bruk av IdrettenOnline. Her finner du avtalevilkår mellom IdrettenOnline og Abonnent med databehandleravtale og bruk av arrangementsmodul og avgiftssystem, Personvernerklæring og Sluttbrukeravtale som er de brukervilkårene du som sluttbruker (f.eks. medlem i idrettsklubb) skal godkjenne når du tar i bruk IdrettenOnline og/eller IdrettenOnline app og forholde deg til. 

Sist oppdatert: 28.04.2023

AVTALEVILKÅR IDRETTENONLINE

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ "IdrettenOnline"


Definisjoner

"Avtalen" betyr inngått avtale om abonnement på de tjenester som Bloc AS (heretter kalt Tjenesteyter) tilbyr gjennom sin "IdrettenOnline".

"IdrettenOnline" er fellesbetegnelsen for de tjenester som Tjenesteyter tilbyr for idrettslag og grupper gjennom Internett.

"Abonnenten" er det enkelte idrettslag, forening eller organisasjonsledd som sådan og som har formelle rettigheter og plikter etter denne Avtalen.

"Adressemekling" innebærer at Abonnenten stiller opplysninger i sitt medlemsregister via Tjenesteyter, til rådighet for en annen virksomhet som ønsker å komme i kontakt med idrettsmedlemmer.

"Webmaster" er den person hos Abonnenten som har fullmakt fra Abonnenten til å registrere personopplysninger i IdrettenOnline og som har det daglige ansvaret for at Abonnenten oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen.

"Personopplysninger" betyr opplysninger om Abonnentens medlemmer, jf lov om behandling av personopplysninger av 20. Juli 2018.

"Den registrerte" betyr den som det er registrert personopplysninger om.

"Support" er fellesbetegnelsen på kundeservice-tjenester spesifisert i pkt 10.


Abonnementets omfang 

Abonnementet gir tilgang til de til enhver tid gjeldende tjenester som omfattes av IdrettenOnline.

Avtale om abonnement på IdrettenOnline og eventuelle tilleggstjenester inngås muntlig, per telefon, ved at man registrerer seg, oppgraderer/installerer moduler selv eller ved skriftlig bestilling til Tjenesteyter.  Ordrebekreftelse, abonnementsvilkår og faktura kan sendes på epost.

Tjenesteyter forbeholder seg retten til med umiddelbar virkning å foreta endringer i de tilbudte tjenester når det fremstår som nødvendig på grunn av lov, offentlig pålegg m.v.

Avtalen omfatter ikke tilgang til det telenett som Abonnenten benytter til oppkobling mot internett og den utrustning eller programvare som er nødvendig for å oppnå tilgang til IdrettenOnline.

Tjenesteyter forbeholder seg retten til å selge reklameannonser på klubb og hjemmesider bygget på IdrettenOnline sine systemer. Reklamen skal ikke være sårende, støtende (herunder rasisme og pornografi) og/ eller i strid med norsk lovgivning.

Bloc kan tilby tjenester for fornyelse av medlemsskap, salg av billetter eller andre tjenester på vegne av abonnenten. I tillegg til denne avtalen reguleres slike tjenester av de vilkår som følger av Avtale om arrangementsmodul og avgiftssystem. Ved utførelsen av tjenesten opptrer Bloc som handelsagent for abonnenten.


Utlevering av personinformasjon til Norges Idrettsforbund (NIF)

Dersom abonnenten er et organisasjonsledd underlagt NIF, har abonnenten mulighet til å dele personinformasjon med NIF ved å godkjenne integrasjon mot NIFs sentrale database.  


Utlevering av personinformasjon til andre forbund/fellesorganisasjoner (forbund)

Dersom abonnenten er et organisasjonsledd underlagt andre forbund og dette forbundet har inngått en avtale med Bloc, vil personinformasjon kunne deles med dette forbundet. Adressemekling på vegne av Abonnenten

Tjenesteyter skal på vegne av Abonnenten formidle medlems- og markedsinformasjon mellom samarbeidspartnere og Den registrerte. Abonnenten kan når som helst reservere seg skriftlig mot at medlemsopplysningene benyttes til adressemekling.

Tjenesteyter kan benytte følgende opplysninger som seleksjonsgrunnlag for adressemeklingen: Navn, adresse, telefonnummer og fødselsår og kjønn.

Medlemsopplysningene i IdrettenOnline blir ikke på noe tidspunkt utlevert til samarbeidspartnere i forbindelse med adressemeklingen. Avtalen omfatter mekling av adresser for postale henvendelser til Den registrerte. Adressemeklingen skal være i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning for adressemekling.


Forholdet mellom Abonnent, Webmaster og Den registrerte 

Abonnenten innestår for at det er fattet gyldig beslutning i samsvar med Abonnentens vedtekter eller interne retningslinjer om abonnement på IdrettenOnline og eventuell adressemekling. Den registrerte har til enhver tid rett til å reservere seg mot registrering i IdrettenOnline og adressemekling, jf. pkt. 5 og 8.

Bare Webmaster eller personer som Superbruker etter fullmakt gir tilgang, har aksess gjennom egen brukerkode, til registrering av Personopplysninger i IdrettenOnline.


Offentligjøring av personopplysninger på Internett

Registrerte personopplysninger er passordbeskyttet og vil ikke være tilgjengelige for andre enn Abonnentens medlemmer. Webmaster må ikke gi offentlig tilgang til medlemsopplysninger i IdrettenOnline.

Abonnent og Webmaster er ansvarlig for at det ikke blir offentliggjort opplysninger fra personer som har reservert seg.


Avtalens varighet og oppsigelse


Avtalen gjelder i 12 mnd fra avtaleinngåelse. Avtalen fornyes automatisk etter 12 mnd og løper inntil abonnementet sies opp skriftlig med 30 dagers varsel.

Innbetalt abonnementsavgift refunderes ikke.

Abonnementsavgift, fakturering- og betalingsbetingelserAvgiften inkluderer tilgang til IdrettenOnlines tjenester i form av Gjør-det-selv prinsippet. Support og assistanse tilbys som tilleggstjenester.

Abonnenten faktureres forskuddsvis med betalingsfrist 14 dager. Ved inngåelse av tilleggsavtaler (f.eks gjeldende support), betaler kunden første gang forskuddsvis for de resterende antall måneder i forhold til årsabonnementet for IdrettenOnline abonnementet. Ved forlengelse av abonnement faktureres tilleggstjenester sammen med IdrettenOnline-abonnementet. Ved forsinket betaling påløper renter etter de til en hver tid gjeldende satser for morarente samt purregebyr à kr 50,-. Tjenesteyter kan sperre Abonnentens tilgang til IdrettenOnline ved forsinket betaling. Tjenesteyter kan foreta endringer av priser og andre vilkår og gjøre disse gjeldende en - 1 - måned etter at de nye betingelsene er publisert på Tjenesteyters internettside.

Abonnenten har ansvaret for å følge med på Tjenesteyters hjemmeside.


Abonnentens ansvar og forpliktelser 

Abonnenten innestår for at det er truffet gyldig beslutning i samsvar med Abonnentens vedtekter eller interne retningslinjer om abonnement på IdrettenOnline (herunder tilleggstjenester) og eventuell adressemekling.

Abonnenten er ansvarlig for å informere Den registrerte om reservasjonsretten. Abonnenten er selv ansvarlig for at Abonnentens medlemsregister i IdrettenOnline til enhver tid er oppdatert og korrekt og at det fremgår av registeret hvilke medlemmer som har reservert seg mot publisering av informasjon på Internett og eller adressemekling.

Abonnenten plikter etter personopplysningsloven § 31 å sende "melding" om virksomheten til Datatilsynet. Tjenesteyter kan bistå Abonnenten med innsendelse av elektronisk melding i forbindelse med inngåelsen av avtalen om adressemekling.

IdrettenOnline tilbyr funksjonalitet som kan gi individer i idrettslaget med verv og roller administrative rettigheter. Til tross for dette, er det abonnentens ansvar å kvalitetssikre at oppgavene som webmaster og andre administrative roller blir tildelt riktige personer innen abonnentens organisasjon.

Adgangskoden for registrering av Personopplysninger er personlig og skal ikke gjøres kjent for andre enn Superbruker. Dersom Abonnenten har mistanke om at adgangskoden er kjent for andre enn Superbruker, plikter Abonnenten å endre passordet.

Abonnenten har ikke adgang til å bruke IdrettenOnline til masseutsendelse av reklame eller på annen måte spre eller reklamere for kjedebrev og kjedebrevlignende lotterier ved hjelp av epost. Det er heller ikke lov å benytte IdrettenOnline til å spre datavirus, opphavsrettabeskyttet materiale, sårende og/eller støtende materiale (herunder rasisme og pornografi) i strid med norsk lovgivning og Norges Idrettsforbunds retningslinjer.

Abonnenten har ikke adgang til å lagre, installere, kopiere eller på annen måte sette opp programvare eller nettbaserte tjenester fra IdrettenOnline.

Avtalen gjelder innenfor de rammer som følger av åndsverkloven av 12. mai 1961. Gjengivelse av utdrag av informasjon fra
idrettenOnline i ikke-kommersiell virksomhet (f.eks klubbaviser) organisert under Norges Idrettsforbund tillates i begrenset omfang. Enhver gjengivelse skal ha henvisning til IdrettenOnline (med kildeangivelse eller logo) i tråd med god skikk. I tvilstilfelle skal Tjenesteyter kontaktes. Brudd på ovenstående medfører sperring av Abonnentens tilgang til IdrettenOnline og oppheving av Avtalen med øyeblikkelig virkning. Brudd på ovenstående vil medføre erstatningsansvar og kan anmeldes til politi.

Abonnenten er selv ansvarlig for at Personopplysninger som registreres i IdrettenOnline til enhver tid er korrekte og oppdaterte.

Feil eller mangler på faktabasert, informasjon fra krets eller forbund skal rapporteres gjennom egen idrettsorganisasjon. Adresse, tlf nr og e-mailadresser finnes på nettsiden for hvert organisasjonsledd. Feil kan også meldes til NIF's supportavdeling via support@nif.idrett.no. Feil på tjenester i IdrettenOnline skal meldes til support@bloc.net


Tjenesteyters ansvar og forpliktelser 

Tjenesteyter skal ikke bruke informasjonen i IdrettenOnline til andre formål enn til de til enhver tid gjeldende tjenester som tilbys Abonnentene i IdrettenOnline. Informasjonen i IdrettenOnline kan brukes som grunnlag for adressemekling på vegne av abonnenten. Nye tjenester skal publiseres gjennom Tjenesteyters hjemmeside: Bloc As eller IdrettenOnline i god tid før de tilbys Abonnenten.

Tjenesteyter forplikter seg til å levere en stabil og sikker tjeneste.

Tjenesteyter forplikter seg til å gjennomføre slike sikringstiltak som følger av lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000, § 13 "Informasjonssikkerhet". Dette innebærer blant annet etablering av rutiner for regelmessig sikkerhetskopi av data samt sikring av data mot urettmessig tilgang fra uvedkommende. Tjenesteyter forbeholder seg av tekniske grunner rett til innsyn i all informasjon som måtte lagres i IdrettenOnline. Operatører hos Tjenesteyter som får tilgang til Personopplysninger i IdrettenOnline, har taushetsplikt om alt de får vite om Den registrerte.

Tjenesteyter er ikke ansvarlig for tap av - eller skade på informasjon i IdrettenOnline.

All faktabasert informasjon om norsk idrett som navn, adresser, terminlister, resultater, organisasjonsinformasjon, anleggsdata etc. er registrert av ansvarlig organisasjonsledd i norsk idrett.

Tjenesteyter påtar seg intet ansvar for tap eller skader som måtte oppstå som følge av at noen benytter denne informasjonen. Tjenesteyter fraskriver seg ethvert erstatningsansvar som følge av at informasjonen på IdrettenOnline-sidene kan være uriktig. Tjenesteyter fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar som følge av driftsproblemer som skyldes Tjenesteyters underleverandører.


Support

Tjenesteyter skal bistå Abonnenten vedrørende spørsmål og problemer knyttet til funksjon og drift av IdrettenOnline. Kundens webmaster har rett til å kontakte Tjenesteyter på telefon eller pr. e-post, for å få rettledning og/eller svar på spørsmål, vedrørende produktene omfattet av IdrettenOnline.

Tjenesteyters plikt til å gi Support omfatter ikke praktiske og teoretiske problemstillinger utover selve den tekniske bruken av produktene (f.eks. ikke spørsmål vedrørende bruk av Microsoft Excel, Internett Explorer, HTML, tilkobling til Internett m.m.).

Tjenesteyter skal normalt besvare Webmaster henvendelse senest innen utgangen av påfølgende arbeidsdag på telefon eller e-post.

Support er begrenset til maksimalt 2 timer pr. måned, eventuelt 6 henvendelser pr. måned. Dersom det kreves bistand utover dette, skal denne belastes etter gjeldende timepris. Tjenesteyter forbeholder seg retten til å yte redusert support i ordinære ferier. I påskeuken og i jul - og nyttårshelgen er supporttjenesten ikke tilgjengelig.


Abonnenten samtykker til at Tjenesteyter kan loggføre supporthenvendelser. 

Abonnentene vil bli forhåndsvarslet om eventuelle planlagte driftsavbrudd gjennom publisering på Nettstedet.

Tjenesteyter forbeholder seg retten til å foreta endringer i IdrettenOnline, herunder endringer i brukergrensesnitt, tekniske løsninger, forbedring av funksjonalitet og integrasjon av ny funksjonalitet. Eventuelle endringer skal varsles god tid på forhånd gjennom publisering på Nettstedet.


Tvister

Enhver uenighet mellom partene i tilknytning til Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo byrett som verneting og norsk rett som lovvalg.


DATABEHANDLERAVTALE

mellom

organisasjonen med administrative rettigheter

(Behandlingsansvarlig)

og

Bloc As

(Databehandler)

i fellesskap ”Partene”

1. Avtalens bakgrunn og hensikt

1.1 Partene har inngått en sluttbrukeravtale («Hovedavtalen») som gir Behandlingsansvarlig en bruksrett til tjenester levert av Databehandler gjennom nettsiden på IdrettenOnline. Denne avtalen er et vedlegg til Hovedavtalen, og skal anses inngått på samme tidspunkt som Hovedavtalen trer i kraft.

1.2 Som ledd i oppfyllelsen av pliktene etter Hovedavtalen, skal Databehandler behandle personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. Avtalens hensikt er derfor å regulere Partenes rettigheter og plikter etter den til enhver tid gjeldende personopplysningslov, herunder rammene for Databehandlers behandling av personopplysninger. Avtalen skal sikre at databehandlingen er i samsvar med gjeldende personopplysningslov og at personopplysninger om de registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

1.3 Ved å godta Hovedavtalen, herunder denne avtalen, bekrefter Partene at Databehandler har avgitt tilstrekkelige garantier for at de vil gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at databehandlingen oppfyller kravene i den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, herunder vern av de registrertes rettigheter.

2. Formålet med databehandlingen

2.1 Databehandler skal i henhold til avtalen tilby en nettløsning gjennom IdrettenOnline som tilrettelegger for Behandlingsansvarliges medlemmer. Databehandler vil også yte supporttjenester til Behandlingsansvarlig (samlet benevnt «Tjenestene»).

2.2 Databehandlers Tjenester gjør det mulig for Behandlingsansvarlig å administrere sine medlemmer, holde oversikt over sine medlemmer og aktivitet. Tjenestene forenkler også påmelding og administrering av arrangementer i regi av Behandlingsansvarlig.

2.3 Behandlingsansvarlig vil i forbindelse med bruk av Tjenestene registrere personopplysninger i egen brukerprofil i Databehandlers nettløsning. For at Databehandler skal kunne levere Tjenestene til Behandlingsansvarlig og oppfylle sine forpliktelser etter avtalen, vil Databehandler få tilgang til og behandle personopplysninger lagret i Behandlingsansvarliges personlige profil, på vegne av Behandlingsansvarlig. Databehandler vil videre behandle personopplysninger lagret i nettjenesten IdrettenOnline, for å administrere kundeforholdet med Behandlingsansvarlig og sikre optimal drift av Tjenestene, herunder forbedre, effektivisere og vedlikeholde Tjenestene levert i henhold til Hovedavtalen.

2.4 Dersom Behandlingsansvarlig har inngått avtale om tilleggstjenester, vil Databehandler også behandle personopplysninger mottatt fra samarbeidspartnere for å sikre at Tjenestene fungerer sammen med valgt(e) tilleggstjeneste(r).

2.5 Databehandler vil bruke anonymiserte personopplysninger til å generere statistikk og for å utvikle nye tjenester og produkter.

2.6 Med behandling menes enhver operasjon foretatt av Databehandler, enten automatisert eller ikke, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning, endring, bruk, utlevering, overføring, sammenstilling og sletting.

2.7 Databehandler vil behandle opplysninger om Behandlingsansvarliges kontaktperson, medlemmer og deltagere av eventuelle arrangement. De registrerte kan være for eksempel Behandlingsansvarliges ansatte, medlemmer, kurs- eller arrangement deltager eller lignende. De registrerte kan også være mindreårige. Alle de registrerte vil ha en form for avtaleforhold med Behandlingsansvarlig.

2.8 Databehandler vil behandle opplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse, IP-adresse, aktivitetshistorikk og annen informasjon den Behandlingsansvarlige finner nødvendig å registrere i nettløsningen for å gjennomføre korrekt fakturering, fullstendig påmelding til arrangementer og oppfølging av kundeforhold.

2.9 Eksempler på historikk er informasjon om treningsøkter, handlede produkter og tjenester, innbetaling av avgifter og medlemskontingenter, beløp, dato, kontonummer og andre opplysninger som normalt fremgår av en faktura.


3. Behandlingsansvarliges plikter

3.1 Behandlingsansvarlig er ansvarlig for hvilken informasjon som legges inn og registreres i nettløsningen, herunder Behandlingsansvarliges personlige profil og at denne informasjonen er adekvat, relevant og begrenset til det som er nødvendig for at Behandlingsansvarlig skal kunne oppnå formålet med bruk av Tjenestene.

3.2 Behandlingsansvarlig garanterer for at alle personopplysninger som lagres, registreres og ellers behandles i nettløsningen til Databehandler har rettslig grunnlag, herunder at det foreligger særskilt rettslig grunnlag ved behandling av sensitive personopplysninger. Med sensitive personopplysninger menes informasjon om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning (for eksempel deltakelse i politiske organisasjoner eller partier), religion, overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, helseopplysninger (som for eksempel allergier) eller seksuelle forhold eller legning.

3.3 Dersom Behandlingsansvarlig oppretter egendefinerte felt i forbindelse med for eksempel utsendelse av faktura eller opprettelse av et arrangement eller kontaktskjema, er Behandlingsansvarlig forpliktet til å utvise særlig varsomhet da egendefinerte felt gir Behandlingsansvarliges medlemmer mulighet til å legge inn informasjon som Behandlingsansvarlig ikke har full kontroll over. Behandlingsansvarlig bærer den fulle risikoen for at personopplysninger registrert i Behandlingsansvarliges egendefinerte felt har rettslig grunnlag og ellers er adekvat, relevant og begrenset til det som er nødvendig for at Behandlingsansvarlig skal kunne oppnå formålet med sin behandling.

3.4 For behandling av personopplysninger om mindreårige, det vil si personer under 16 år, er Behandlingsansvarlig ansvarlig for å innhente gyldig samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet.

3.5 Behandlingsansvarlig har ansvar for at behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av Tjenestene skjer i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslov, herunder at de grunnleggende prinsipper for behandling av personopplysninger overholdes. Dette innebærer at Behandlingsansvarlig blant annet er forpliktet til å oppfylle personopplysningslovens krav til å informere de registrerte, det vil si de fysiske personene opplysningene kan knyttes til, om databehandlingen og de registrertes rettigheter.

3.6 Brukeren er ansvarlig for å svare på anmodninger som Brukerens medlemmer inngir med hensyn til å utøve sine rettigheter etter den til enhver til gjeldende personvernlovgivning.

3.7 Behandlingsansvarlig har før inngåelsen av Hovedavtalen foretatt en vurdering av risikoen knyttet til bruken av Tjenestene og Databehandler, og funnet dette forsvarlig og i samsvar med personvernlovgivningen.


4. Databehandlers plikter

4.1 Databehandler skal følge de rutiner og instrukser for behandlingen som behandlingsansvarlig til enhver tid har bestemt skal gjelde.Databehandler plikter å gi behandlingsansvarlig tilgang til sin sikkerhetsdokumentasjon, og bistå, slik at behandlingsansvarlig kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift.Behandlingsansvarlig har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til dette formål. Databehandler plikter å gi nødvendig bistand til dette.

Databehandler har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får tilgang til iht. Avtalen og Databehandleravtalen. Denne bestemmelsen gjelder også etter Avtalens opphør.


5. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

5.1 Behandlingsansvarlig kan bestille tilleggstjenester fra andre leverandører som innebærer at Bloc må utlevere personopplysninger til disse tredjepartene. Ved bestilling av tilleggstjenester må Behandlingsansvarlig akseptere den aktuelle leverandørens vilkår, og det opprettes en separat avtale mellom Behandlingsansvarlig og den eksterne leverandøren som er uavhengig av avtalen.

5.2 Databehandler vil kun utlevere personopplysninger til eksterne leverandører dersom dette er nødvendig for at den aktuelle leverandøren skal kunne levere tilleggstjenesten den Behandlingsansvarlige har bestilt gjennom Tjenesten. Ved utlevering i henhold til dette punkt 5 handler Databehandler etter instruks og på vegne av Behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at bruken av den aktuelle eksterne leverandør er i samsvar med personopplysningsloven.


6. Bruk av underleverandør

6.1 Databehandler har rett til å benytte underleverandører til behandlingen så langt det er nødvendig for at Databehandler skal kunne utføre sine forpliktelser etter Hovedavtalen. Dette vil for eksempel være tredjeparter eller andre foretak innenfor Bloc-gruppen som leverer tjenester innen drift, vedlikehold, servere for lagring eller andre tekniske løsninger til IdrettenOnline.

6.2 Databehandleren underretter den Behandlingsansvarlige om endringer i benyttede underleverandører ved å publisere informasjon om endringene på den Behandlingsansvarliges personlige profil på IdrettenOnline. Varsel om endring av underleverandører gis i rimelig tid før underleverandøren tas i bruk for å gi den Behandlingsansvarlige mulighet til å heve avtalen om ønskelig før underleverandøren benyttes.

6.3 Databehandler er ansvarlig for at bruken av underleverandører skjer i samsvar med lov og evt. forskrift, herunder at det er inngått tilfredsstillende databehandleravtale. Databehandler skal sikre at underleverandørene er kjent med Databehandlers avtalemessige og lovmessige forpliktelser, og underleverandørene skal være forpliktet til å oppfylle vilkårene etter disse på samme måte som databehandler.


7. Sikkerhet

7.1 Databehandler skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig personopplysningslovens §§ 13 – 15 med forskrifter. Databehandler skal dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på behandlingsansvarliges forespørsel. Avviksmelding etter personopplysningsforskriftens § 2-6 skal skje ved at databehandler melder avviket til behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet.


8. Avtalens varighet

8.1 Denne avtalen gjelder så lenge Databehandler behandler personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig etter avtalen.


9. Ved opphør

9.1 Ved opphør av Databehandleravtalen plikter databehandler å slette eller returnere alle personopplysninger som databehandleren har behandlet på vegne av datahåndteringen i henhold til avtalen. Databehandler skal ikke slette data hvor det eksisterer andre avtaler direkte med medlem, medlemmet har funksjoner i andre idrettslag, forbund eller organisasjoner, eller det er opplysninger som skal være lagret etter gjeldende lov. I disse tilfeller skal ikke data slettes med mindre disse avtalene også opphører.

10. Meddelelser

10.1 Alle meddelelser og/eller varsler fra Databehandler vil bli sendt til Behandlingsansvarliges registrerte e-postadresse på IdrettenOnline.

10.2 Alle meddelelser og/eller instrukser relatert til behandling av personopplysninger fra Behandlingsansvarlig til Databehandler skal bli sendt til support@idrettenonline.no

10.3 Databehandleren skal omgående underrette den Behandlingsansvarlige dersom Databehandleren mener at en instruks er i strid med lov.


11. Lovvalg og verneting

11.1 Avtalen er underlagt norsk rett og Partene vedtar Oslo tingrett som verneting. Dette gjelder også etter opphør av avtalen.


Vilkår for bruk av arrangementsmodul og avgiftssystem.

HVORDAN FUNGERER BILLETTSALG?

Bloc formidler salg av billetter, fornyelse av medlemskap og andre tjenester på vegne av foretak som har inngått egen avtale om dette med Bloc (heretter kalt "Oppdragsgiver").  Det er Oppdragsgiver, og ikke Bloc, som avgjør hva en billett koster. Det er også Oppdragsgiveren som bestemmer hvor mange plasser som er tilgjengelig totalt eller per seksjon. Når du selger billetter gjennom Bloc er du ansvarlig for å formidle eventuelle særlige vilkår for billettkjøp, som skal gjelde i forholde mellom deg og kjøper.

Bloc er et mellomledd mellom Oppdragsgiveren og kjøper, og er ikke ansvarlig for gjennomføringen av det enkelte arrangement, dets kvalitet eller innhold. Bloc erstatter ikke skade som oppstår som følge av avlyst arrangement, dets kvalitet eller innhold.

Ved registrering av tjenester for salg gjennom Tjenesten gis Bloc fullmakt til å inngå avtaler om salg av de aktuelle tjenester og motta betaling som handelsagent i Oppdragsgivers navn. Ved utførelse av tjenesten vil Bloc innenfor rammene av det registrerte oppdrag inngå avtaler om salg av de aktuelle tjenester som handelsagent i Abonnentens navn.

Bloc har rett til å innkreve og motta betaling på vegne av Oppdragsgiver for de aktuelle tjenester. Innbetaling til Bloc har frigjørende virkning for medlemmet overfor Abonnenten. Ved å registrere oppdraget bekrefter du at du har rett til å opptre på vegne av Oppdragsgiver.

Bloc er ansvarlig for utbetaling av beløp som er mottatt på vegne av abonnenten. Abonnentens sluttkunder er selv ansvarlig for innbetaling av vederlaget til Bloc, og Blocs ansvar for overfor Abonnenten er begrenset til de beløp som faktisk er mottatt av Bloc. Bloc har ikke plikt til å oppbevare mottatte beløp på atskilt konto.


VILKÅR FOR ONLINE BETALING

Ved fakturabetaling sender Bloc ut faktura til kjøperen av billetten(e). Fakturainfo sendes umiddelbart til kunde når billettkjøpet er bekreftet, og merkes med umiddelbart forfallsdato. Innbetalinger av fakturaer registreres automatisk i systemet ved at det benyttes KIDnummering på giroen. Oppdragsgiveren har tilgang til å se salgsomsetning og til enhver tid registrerte fakturainnbetalinger.

Fra kunde betaler faktura til at pengene er registrert i systemet kan det påberegnes 2-4 bankdager.


VILKÅR FOR UTBETALINGSFORESPØRSLER

Oppdragsgiveren har tilgang til (utbetalingsforespørsler) å be at innbetalte billettpenger utbetales umiddelbart etter at innbetalingen er registrert i systemet. Oppdragsgiveren har ikke tilgang til å kreve utbetalinger fra ubetalte fakturakrav sendt. Oppdragsgiveren er selv ansvarlig for at oppgitt kontonr til enhver tid er korrekt og at uvedkommende ikke får tilgang som administrator av arrangementet. Bloc er ikke ansvarlig for eventuelle tapte billettpenger grunnet feil oppgitt kontonr. hos arrangør. Bloc godtar kun utbetalinger til norske bankkontoer.

Ved mistanke av svindelforsøk påtar Bloc seg retten til å holde igjen billettpenger frem til at en eventuell slik sak avsluttes.

Fra Oppdragsgiveren foretar en utbetalingsforespørsel til at pengene er fremme på Oppdragsgiveren kontonr kan det påberegnes 2-4 bankdager. Billettavgifter og evt andre serviceavgifter trekkes direkte fra utbetalingssummen ved en utbetalingsforespørsel.


REFUNDERING AV BILLETTPENGER

Bloc er ikke ansvarlig for refundering til Oppdragsgiveren kunder som har kjøpt billett. Ved avlyst arrangement eller andre refunderingsårsaker på de betingelser satt av deg som arrangør, er arrangøren selv pliktig for den praktiske gjennomføringen av refundering. Billettavgift og eventuelle andre avgifter refunderes ikke. Alle spørsmål om arrangementet og dets gjennomføring skal håndteres av Oppdragsgiveren. 


MERVERDIGAVGIFT

Billetter til kultur og sportsarrangementer er som regel fritatt merverdiavgift. Andre billetter som til eksempel kinobilletter er merverdiavgiftspliktige og prisene som presenteres er inkludert merverdiavgift.

Arrangøren er ansvarlig for å overholde de lover og regler som gjelder merverdiavgift og andre norske lover.

Bloc As
Trondheimsveien 184
0570 Oslo
Tel: 24076500

Retningslinjer for personvern

Bloc's retningslinjer for personvern ble oppdatert 15. februar 2018.

Personvernet ditt er viktig for Bloc. Derfor har vi utarbeidet Retningslinjer for personvern som dekker hvordan vi samler inn, bruker, videreformidler, overfører og lagrer informasjonen din. Bruk litt tid på å gjøre deg kjent med retningslinjene våre for personvern, og ta kontakt hvis du har spørsmål.

Innsamling og bruk av personopplysninger

Personopplysninger er informasjon som kan brukes til å identifisere eller kontakte en enkeltperson.

Du kan bli bedt om å oppgi personopplysninger på et hvilket som helst tidspunkt når du er i kontakt med Bloc eller et Bloc-tilknyttet selskap. Bloc og tilknyttede selskaper kan utveksle slike personopplysninger og bruke dem i samsvar med Retningslinjene for personvern. De kan også kombinere dem med annen informasjon for å kunne tilby og forbedre produkter, tjenester, innhold og annonsering. Du er ikke pålagt å oppgi de personopplysningene vi har bedt om, men hvis du ikke gjør det, vil vi i en rekke tilfeller ikke kunne tilby deg produkter, tjenester eller svare på eventuelle forespørsler du måtte ha.

Her er noen eksempler på personopplysninger Bloc kan samle inn, hvordan de samles inn og hvordan vi kan bruke dem:

Hvilke personopplysninger vi samler inn

 • Når du oppretter en Bloc-konto, søker om kreditt, kjøper et produkt, kjøper billetter, melder deg på et arrangement på en nettside som er på Bloc sin plattform, fyller ut kontaktskjemaer og søknadsskjemaer eller deltar i en spørreundersøkelse, kan vi samle inn forskjellige opplysninger, inkludert navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, og foretrukken kontaktform.
 • Når du deler innhold med familie og venner ved hjelp av Bloc-produkter, sender gavekort og produkter eller inviterer andre til Bloc-tjenester eller -forumer, kan Bloc samle inn informasjonen du sender om disse personene, inkludert navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer. Bloc bruker slik informasjon til å innfri ønskene dine, tilby det aktuelle produktet eller den aktuelle tjenesten eller i tiltak for å forhindre svindel.

Slik samler vi inn personopplysninger

 • Personopplysninger kan samles inn ved at du registrerer brukerkonto.
 • Ved oppstart av hjemmeside og medlemsadministrasjon til et idrettslag på IdrettenOnline så opprettes det samtidig en integrasjon med NIF på medlemsdatabasen. I dette øyeblikket lastes alle medlemmer i Idrettens sentrale database ("ISD") ned og det opprettes da en brukerprofil på deg som medlem som er knyttet opp med medlemsnummer i NIF.
 • Dersom nettsiden du er på er administrert av et idrettslag som benytter IdrettenOnline så er personopplysningene 2-veis synkronisert med Norges Idrettsforbunds sentrale database ("ISD"). Dette betyr at personopplysningsendringer som du eller medlemsansvarlig i ditt idrettslag utfører vil også føre til at endringene blir sendt til ISD. Det betyr også at endringer som utføres på deg i ISD (via f.eks KlubbAdmin eller andre systemer i regi av NIF) også vil oppdatere dine opplysninger på din brukerkonto på IdrettenOnline.
 • Dersom nettsiden du er på er administrert av en bedrift som du har et kundeforhold med gjennom en kasseløsning som er integrert med Bloc sin timebookingmodul, så kan dine personopplysninger ha blitt innsamlet ved at bedriften har importert sine kundelister. Det opprettes ingen brukerkonto på deg ved slik import. Dersom du selv oppretter en brukerkonto så vil dine opplysninger bli matchet opp mot kundelisten som er importert slik at din bestillingshistorikk og kundenummer blir tilknyttet brukerkontoen du oppretter.

Slik bruker vi personopplysninger

 • Personopplysninger som vi samler inn, gir oss muligheten til å holde deg oppdatert om nye produktlanseringer, programvareoppdateringer og fremtidige arrangementer. 
 • Vi bruker også personopplysninger til å lage, utvikle, drive, levere og forbedre produkter, tjenester, innhold og annonsering og for å forhindre tap og svindel.
 • Vi kan bruke personopplysninger, inkludert fødselsdato, for å bekrefte identiteten din, som hjelp ved identifisering av brukere og for å finne passende tjenester. Vi kan for eksempel bruke fødselsdatoen for å finne alderen på innehaveren av en Bloc-konto.
 • Fra tid til annen kan vi også bruke personopplysninger for å sende viktige meldinger, for eksempel meldinger om kjøp og endringer i vilkår, betingelser, retningslinjer og funksjoner. Ettersom slik informasjon er viktig kommunikasjon mellom deg og Bloc, kan du ikke reservere deg mot å motta den.
 • Vi kan også bruke personopplysninger til interne formål, som for eksempel kontroll, dataanalyse og undersøkelser for å forbedre Bloc's produkter, tjenester og kommunikasjon med kunder.
 • Hvis du deltar i en trekning, konkurranse eller lignende kampanje, kan vi bruke informasjonen du oppgir, i administrasjonen av slike programmer.

Innsamling og bruk av ikke-personlige opplysninger

Vi samler også inn data i en form der den ikke direkte kan knyttes til spesifikke personer. Vi kan samle inn, bruke, overføre og videreformidle ikke-personlige opplysninger til et hvilket som helst formål. Her er noen eksempler på ikke-personlige opplysninger vi kan samle inn, og hvordan vi kan bruke opplysningene:

 • Vi kan samle inn informasjon om for eksempel yrke, språk, postnummer, retningsnummer, unik enhetsidentifikator, henvisningsside, stedet og tidssonen der et Bloc-produkt brukes, for å få bedre oversikt over kundeatferd og forbedre produktene, tjenestene og annonseringen vår.
 • Vi kan samle inn og lagre informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, inkludert utførte søk. Denne informasjonen kan brukes til å gi mer relevante søkeresultater fra våre tjenester. Slik informasjon vil ikke knyttes til IP-adressen din, unntatt i enkelte tilfeller for å sikre kvaliteten på nettjenestene.

Hvis vi slår sammen ikke-personlige opplysninger og personopplysninger, behandles den samlede informasjonen som personopplysninger så lenge kombinasjonen opprettholdes.

Informasjonskapsler og annen teknologi

Bloc's nettsteder, nettjenester, interaktive apper, e-postmeldinger og reklamer kan bruke informasjonskapsler og annen teknologi, for eksempel sporingspiksler og websignaler. Slik teknologi hjelper oss med å forstå brukernes atferd bedre, forteller oss hvilke deler av nettstedet de har besøkt, legger til rette for annonser og nettsøk samt måler hvor godt disse tjenestene fungerer. Vi behandler informasjon som er innsamlet av informasjonskapsler og annen teknologi, som ikke-personlige opplysninger. I den grad lokal lovgivning definerer IP-adresser eller lignende identifikatorer som personopplysninger, behandler vi også disse som personopplysninger. I den grad ikke-personlige opplysninger slås sammen med personopplysninger, behandles likeledes denne kombinasjonen som personopplysninger i Retningslinjene for personvern.

Bloc og partnerne våre bruker også informasjonskapsler og annen teknologi til å bevare personopplysninger når du bruker nettstedet, nettjenester og andre programmer. I slike tilfeller er hensikten å gjøre Bloc-brukeropplevelsen enklere og mer personlig. Når vi kjenner fornavnet ditt, kan vi for eksempel ønske deg velkommen neste gang du besøker en nettside på Blocplatformen. Når vi vet hvilket land du bor i, og hvilket språk du bruker – og navnet på idrettslaget hvis du er medlem, eller navnet på skolen hvis du er lærer – kan vi tilpasse brukeropplevelsen og gjøre det enda enklere å handle på nettet. Når vi vet at noen har kjøpt et bestemt produkt eller brukt en bestemt tjeneste ved hjelp av datamaskinen din, er det enklere for oss å tilpasse annonseringen og e-postkommunikasjonen etter interessene dine. Og når vi har kontaktinformasjonen din, maskinvareidentifikatorer og informasjon om datamaskinen eller enheten din, kan vi tilpasse brukeropplevelsen til deg personlig, klargjøre tjenester for deg og gi deg bedre kundeservice.

I likhet med de fleste Internettbaserte tjenester samler vi automatisk inn noe informasjon som deretter lagres i loggfiler. Denne informasjonen omfatter IP-adresser, nettleserens type og språk, Internett-leverandør, henvisende nettsteder og apper pluss utgangsnettsteder og -apper, operativsystem, dato-/tidsstempel og klikkstrømdata.

Vi bruker denne informasjonen til å få oversikt over og analysere trender, administrere nettstedet, lære om brukeratferd på nettstedet, forbedre produktet og tjenestene våre, og samle demografisk informasjon om brukerbasen vår sett under ett. Bloc kan bruke slik informasjon i markedsførings- og annonseringstjenester.

I enkelte av e-postmeldingene våre bruker vi viderekoblingsadresser til innhold på Bloc-nettstedet. Når kunder klikker på en slik nettadresse, føres de videre via en separat nettserver før de kommer frem til målsiden på nettstedet. Vi sporer slike viderekoblingsdata for å avdekke interesser for bestemte emner og finne ut hvor effektivt kommunikasjonen med kundene fungerer. Hvis du ikke ønsker å bli sporet på denne måten, bør du unngå å klikke på tekst- eller grafikkoblinger i e-postmeldinger.

Sporingspiksler hjelper oss med å sende meldinger i et format som den enkelte kunden kan lese, og som forteller oss om en melding er åpnet. Vi kan bruke slik informasjon til å redusere eller stoppe utsendelsen av meldinger til kunder.

Videreformidling til tredjeparter

Enkelte ganger kan Bloc gjøre visse personopplysninger tilgjengelige for strategiske partnere som Bloc samarbeider med i forbindelse med levering av produkter og tjenester eller markedsføring. Personopplysninger blir ikke videreformidlet til tredjeparters markedsføringsformål.

Tjenesteleverandører

Bloc utveksler personopplysninger med selskaper som tilbyr tjenester som for eksempel informasjonsbehandling, behandling av bestillinger fra kunder, levering av produkter, administrasjon og forbedring av kundedata, vurdering av kunders interesse for produktene og tjenestene våre samt gjennomføring av kundetilfredshetsundersøkelser og andre undersøkelser blant kunder. Disse selskapene er forpliktet til å beskytte informasjonen din og kan befinne seg alle steder der Bloc har virksomhet.

Andre

Bloc kan være forpliktet – gjennom lovgivning, juridiske prosesser, rettstvister og/eller forespørsler fra offentlige myndigheter i eller utenfor landet der du bor – til å videreformidle personopplysningene dine. Vi kan også videreformidle informasjon om deg hvis vi kommer frem til at dette er nødvendig eller hensiktsmessig med hensyn til nasjonal sikkerhet, opprettholdelse av lov og orden eller andre hensyn til allmennheten.

Vi kan også videreformidle informasjon om deg hvis vi kommer frem til at dette med rimelighet er å anse som nødvendig for å håndheve vilkårene våre eller beskytte virksomheten vår eller brukerne våre. Ved reorganisering, sammenslåing eller salg kan vi i tillegg overføre alle personopplysninger vi har samlet inn, til den relevante tredjeparten.

Vern av personopplysninger

Bloc tar sikkerheten til personopplysninger svært alvorlig. Nettjenester fra Bloc beskytter personopplysninger som overføres, ved hjelp av for eksempel TLS-kryptering (Transport Layer Security). Når Bloc lagrer persondata, bruker vi datasystemer med begrenset tilgang som er plassert i anlegg med fysiske sikkerhetstiltak.

Når du bruker enkelte av Bloc's produkter, tjenester og programmer eller legger inn innhold på et forum, chatterom eller nettsted for et sosialt nettverk, er personopplysningene du deler, synlige for andre brukere, og de kan lese, samle inn og bruke disse opplysningene. Du har selv ansvaret for personopplysningene du velger å dele eller sende inn i slike tilfeller. Hvis du for eksempel fører opp navnet ditt og e-postadressen din i et foruminnlegg eller kommentarfelt, er denne informasjonen offentlig. Vær forsiktig når du bruker slike funksjoner.

Personopplysningers integritet og bevaring

Bloc gjør det enkelt for deg å sørge for at personopplysningene dine er riktige, fullstendige og oppdaterte. Vi bevarer personopplysningene dine så lenge som det kreves av formålene som er beskrevet i Retningslinjene for personvern, med mindre lovgivningen krever eller tillater en lengre bevaringsperiode.

Tilgang til personopplysninger

Du kan bidra til å sikre at kontaktopplysningene og innstillingene dine er riktige, fullstendige og oppdaterte, ved å logge på kontoen din. Når det gjelder andre personopplysninger vi sitter på, gir vi deg tilgang og en kopi for et hvilket som helst formål, herunder forespørsler om at vi korrigerer data som ikke er riktige, eller sletter data så fremt lagringen av dem ikke er pålagt av lovgivningen eller kreves for berettigede virksomhetsformål. Vi kan avslå forespørsler som er uanstendige/sjikanøse, truer andres personvern, er ekstremt upraktiske å gjennomføre eller som ikke er påkrevd i henhold til den lokale lovgivningen. Forespørsler om tilgang, retting og sletting kan gjøres gjennom å kontakte oss på support@bloc.net.

Barn & utdanning

Vi forstår hvor viktig det er å ta spesielle forholdsregler for å beskytte personvernet og ivareta sikkerheten til barn som bruker produkter og tjenester fra Bloc. Barn som er under 13 år, eller en tilsvarende minimumsalder i den aktuelle jurisdiksjonen, har ikke lov å opprette en Bloc-konto på egen hånd, med mindre en forelder gir samtykke som en del av kontoopprettelsen eller i søknadsskjema, eller de har fått tildelt en administrert Bloc-konto (hvis tilgjengelig) automatisk gjennom integrasjon med f.eks NIF. 

Hvis vi finner ut at vi har samlet inn personlige opplysninger om et barn som er under 13 år, eller en tilsvarende minimumsalder avhengig av jurisdiksjon, under andre omstendigheter enn de som er nevnt ovenfor, vil vi iverksette tiltak for å slette opplysningene så snart som mulig.

Hvis en forelder på et hvilket som helst tidspunkt trenger å få tilgang til, rette eller slette data tilknyttet sin egen eller barnets konto, kan de kontakte oss på support@bloc.net

Nettsteder og tjenester fra tredjepart

Nettsteder som benytter Bloc plattformen, produkter, programvarer og tjenester kan inneholde koblinger til nettsteder, produkter og tjenester som tilhører tredjeparter. Produktene og tjenestene våre kan også omfatte eller tilby produkter eller tjenester fra tredjeparter.

Informasjon som samles inn av tredjeparter og inneholder elementer som for eksempel stedsdata eller kontaktopplysninger, er underlagt tredjepartens retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å sette deg inn i Retningslinjene for personvern for disse tredjepartene.

Hensyn til personvernet i hele selskapet

For at personopplysningene dine skal være trygge, kommuniserer vi retningslinjene for personvern og sikkerhet til Bloc-ansatte og håndhever personverntiltak strengt internt i selskapet.

Spørsmål angående personvern

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående Bloc's retningslinjer for personvern eller databehandling, eller hvis du vil klage på et mulig brudd på lokale personvernlover, kontakter du oss.

Når en forespørsel om personvern eller tilgang/nedlasting mottas, har vi et eget team som vurderer forespørselen og prøver å behandle den spesifikke problemstillingen eller spørsmålet du ønsker å løse. Hvis problemet ditt er mer omfattende, kan vi be om mer informasjon fra deg. Alle slike omfattende forespørsler får et svar. Hvis du ikke er fornøyd med svaret du mottar, kan du gå videre med klagen din til det aktuelle tilsynsorganet innenfor din jurisdiksjon. 

Bloc kan fra tid til annen endre Retningslinjene for personvern. Ved vesentlige endringer av retningslinjene publiserer vi et varsel samt de oppdaterte Retningslinjene for personvern på nettstedet vårt.

Bloc As
Trondheimsveien 184
0570 OSLO


SLUTTBRUKERAVTALE


1. Avtalens parter og innhold 

1.1 Denne sluttbrukeravtalen («Avtalen») er inngått mellom Bloc As (“Bloc”) og den som er bruker på et nettsted i IdrettenOnline. («Brukeren»).

1.2 IdrettenOnline er en tjeneste med et nettverk av hjemmesider for Idrettslag i Norge. Tjenesten gir idrettslag som har inngått avtale med Bloc tilgang til en rekke verktøy for å utføre sitt daglige virke i driften av idrettslaget. Dette inkluderer blant annet hjemmeside for idrettslaget, systemer for medlemsadministrasjon med funksjoner for innmelding, utmelding, søknadsprosesser, lagsider, fakturering, betalingssystemer til arrangementer, banebookingsystemer, nyhetsbrevmodul, SMS, m.m.

1.3 Er du medlem av ett eller flere idrettslag som benytter seg av IdrettenOnline vil du ha tilgang til å logge inn med din personlige brukerkonto for å få tilgang til din personlige side. Har du barn eller blitt gitt tilgang til å administrere andre medlemmer vil du også ha tilgang til disse. Fra din profil har du tilgang til å se dine medlemsskap, betalingskrav, invitasjoner til aktiviteter og arrangementer. Du kan også velge å benytte deg av funksjoner for å laste opp bilder, skrive blogginnlegg, treningsdagbok, aktivitetskalender og mye mer.

1.4 Medlemsdatabasen til idrettslaget du er medlem av er toveis-synkronisert med Norges Idrettsforbunds sentrale database ("NIF"). Dette betyr at endringer du eller medlemsansvarlig gjør på dine stamdata (personopplysninger som navn, kjønn, adresse og kontaktinformasjon), samt dine medlemsfunksjoner i idrettslaget blir også direkte synkronisert og sendt til NIF. Det samme gjelder dersom det blir gjort tilsvarende endringer hos NIF eller noen av NIFs interne systemer og/eller integrasjonspartnere, disse endringene blir synkronisert til din profil her på IdrettenOnline.

1.5 Dersom du har et verv i et idrettslag kan du i mange tilfeller ha en administrative rolle her på IdrettenOnline. Slike administrative roller kan gi deg tilganger til å se, samt endre på andre personers personopplysninger i laget, gruppen eller idrettslaget som du administrerer. For deg gjelder også databehandler-avtalen som du kan lese lengre ned i dette dokumentet. Les også NIF's Veileder for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten

1.6 Fra din kontoadministrasjon finner du funksjonalitet for å slette innhold (tekst, bilder o.l) som du har lagret på din(e) profiler. Du vil derimot ikke ha mulighet til å slette din profil sålenge du har en funksjon i Norsk idrett - ved fullstendig sletting ta kontakt med NIF. Når NIF sletter data blir du automatisk slettet fra IdrettenOnline. Nødvendig data i henhold til regnskapsføringsloven vil bli beholdt i 5 år.

1.7 Bloc kan foreta endringer av vilkår og gjøre disse gjeldende en - 1 - måned etter at de nye betingelsene er publisert på Tjenesteyters internettside.

Brukeren har ansvaret for å følge med på Bloc/IdrettenOnline's hjemmeside.


3. Bruk av Tjenestene  

3.1 Brukeren er ansvarlig for og garanterer at alle opplysninger som registreres ved bruk av Tjenestene er korrekte. 

3.2 Brukeren er ansvarlig for all aktivitet knyttet til sin personlige profil.  


4. Tilleggstjenester  

4.1 Som bruker av Tjenestene har Brukeren mulighet til å knytte Tjenestene til ulike tilleggstjenester levert av samarbeidspartnere og/eller tredjepart utviklere som har laget tjenester integrert med programmeringsgrensesnittet ("API") til plattformen. 

4.2 Tilleggstjenestene knyttes kun til Tjenestene etter instruks fra Brukeren. Brukeren kan velge eventuelle tilleggstjenester inne på sin private profil. Brukeren må ved valg av tilleggstjenester akseptere den aktuelle leverandørens brukervilkår. Det opprettes da en separat avtale mellom Brukeren og den aktuelle leverandøren vedrørende den valgte tilleggstjeneste som gjelder i tillegg til og uavhengig av denne Avtalen. Bloc er ikke ansvarlig for levering av tilleggstjenestene og kan ikke holdes ansvarlig for feil, mangler mv. ved disse tilleggstjenestene.

4.3 Nettsider på IdrettenOnline inneholder linker til tredjepartsnettsider. Bloc kan ikke holdes ansvarlig for innhold, materiale, funksjonalitet eller annet som fremkommer på tredjepartsnettsider som har linker til eller i nettsiden, utover det som følger av ufravikelige lovregler.

5. Markedsføring

5.1 Ved inngåelsen av Avtalen godtar Brukeren at Bloc kan benytte Brukerens registrerte e-postadresse til å sende informasjon om og/eller markedsføre Tjenestene og relaterte produkter fra Bloc og sine samarbeidspartnere. Mottak av markedsføringshenvendelser er ikke en betingelse for å inngå Avtalen og Brukeren kan når som helst melde seg av mottakerlisten for markedsføringshenvendelser, uten at dette vil påvirke vilkårene i Avtalen.

6. Betaling

6.1 Bloc tar betalt i henhold til de priser som er angitt på www.idrettenonline.no. Prisendringer varsles kun på www.idrettenonline.no.


7. Personvern

7.1 Bloc er opptatt av personvern og behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

7.2 Bloc vil behandle personopplysninger på vegne av Brukeren i forbindelse med oppfyllelsen av Avtalen. Databehandleravtalen inntatt som vedlegg til denne Avtalen gjelder for behandlingen. Ved å klikke "Aksepter", vil databehandleravtalen også anses inngått mellom partene. Databehandleravtalen har til hensikt å regulere partenes rettigheter og plikter etter personvernlovgivningen, herunder rammene for Blocs behandling av personopplysninger.

7.3 Brukeren er å anse som behandlingsansvarlig for egne medlemmers personopplysninger og de opplysninger som registreres og lastes opp av Brukeren. Brukeren har ansvar for og garanterer at Brukerens behandling av personopplysninger skjer i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslov, herunder at de grunnleggende prinsipper for behandling av personopplysninger overholdes. Dette innebærer blant annet at Brukeren er ansvarlig for å ha gyldig behandlingsgrunnlag for alle personopplysninger som registreres og lastes opp, og at det ikke registreres mer informasjon om medlemmene enn det som er nødvendig for at Brukeren skal kunne administrere sine medlemmer.

7.4 Brukeren er ansvarlig for ethvert krav som rettes mot Bloc fra personer som har fått sine personopplysninger lastet opp i Brukerens personlige profil, med mindre kravet rettmessig er rettet mot Bloc som databehandler.

7.5 I den grad Bloc er behandlingsansvarlig for personopplysninger, vil opplysningene behandles etter den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning.

8. Lagring

8.1 Brukeren er ansvarlig for at opplysninger som er lagret i den personlige profilen slettes når dette er påkrevd etter lov. Brukeren er selv ansvarlig for å foreta løpende sletting av lagret informasjon. Sletting av informasjon gjøres gjennom Brukerens personlige profil. Bloc vil kun slette lagrede opplysninger etter skriftlig instruks fra Brukeren. Dersom brukeren ikke har benyttet sin profil vil data automatisk slettes 1 år etter at Brukeren ikke lengre er medlem av minimum en klubb eller organisasjon som benytter seg av IdrettenOnline. Dersom brukeren har benyttet sin profil er Brukeren selv ansvarlig for å slette denne selv om Brukeren har meldt seg ut av klubber og/eller organisasjon som benytter seg av IdrettenOnline. 

8.2 Vedlegg og filer som er lastet opp av Brukeren lagres i Microsoft Azure sin nettsky.

9. Fornyelse av medlemskap og kjøp av billetter og andre tjenester
Tjenesten kan omfatte funksjonalitet for fornyelse av medlemskap, kjøp av billetter eller kjøp av andre tjenester som leveres av idrettslag eller andre foretak (heretter kalt «Oppdragsgiver») som har inngått avtale med Bloc om formidling av slike tjenester.

Ved formidling av slike tjenester opptrer Bloc som agent og inngår avtaler om salg av de aktuelle tjenester i Oppdragsgivers navn. Bloc er ikke ansvarlig for gjennomføringen av de avtaler som inngås mellom Brukeren og Oppdragsgiver, herunder kvaliteten eller innholdet i det enkelte arrangement eller tjeneste. Bloc erstatter ikke skade som oppstår som følge av manglende eller mangelfull levering, herunder ved avlyst arrangement.

I samsvar med abonnementsavtalen som er inngått mellom Bloc og Oppdragsgiver kan Bloc motta betaling på vegne av Oppdragsgiver for de aktuelle varer og tjenester. Brukerens innbetaling til Bloc har frigjørende virkning for Brukeren overfor Oppdragsgiver, og Bloc er ved mottak av betaling ansvarlig for videre utbetaling til Oppdragsgiver.

10. Endringer

10.1 For å opprettholde kvaliteten og forbedre Tjenestene, forbeholder Bloc seg retten til å endre vilkårene i Avtalen. 

11. Immaterielle rettigheter

11.1 Alle immaterielle rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til opphavs- og fotorettigheter, varemerker og patenter) tilhører Bloc, idrettslaget eller Bloc's leverandører og samarbeidspartnere, eller idrettslagets/organisasjonens leverandører og samarbeidspartnere.

12. Overdragelse av rettigheter og plikter

12.1 Brukeren har ikke rett til å overdra Avtalen, herunder sin brukerkonto til andre uten at dette er skriftlig forhåndsgodkjent av Bloc eller idrettslaget.

12.2 Bloc har rett til å overdra Avtalen og kundeforholdet til andre selskaper. Ved eventuelt oppkjøp, fusjon eller fisjon overdras Avtalen og kundeforholdet til den virksomheten som driver Tjenestene videre. Brukeren vil i så fall bli varsel om dette på forhånd.

13. Ansvar

13.1 Brukeren skal gjøre nødvendige tiltak for å forhindre at skadelig programvare blir lastet opp til Brukerens personlige profil, f.eks. i forbindelse med Brukerens opplasting av vedlegg. For det tilfellet at skadelig programvare blir lastet opp av Brukeren, skal Brukeren være ansvarlig for konsekvensene av dette. Dette gjelder både overfor Bloc, samt mottakere av vedlegget som Brukeren har forespurt utsendelse til. Eventuelle krav mot Bloc fra mottakere av vedlegget, som følger slik skadelig programvare, skal dekkes av Brukeren. Dersom Brukeren laster opp skadelig programvare og dette skyldes uaktsomme eller forsettlige handlinger skal det anses som vesentlig mislighold av Avtalen og Bloc kan heve Avtalen og slette Brukerens personlige profil.

13.2 Bloc har ikke ansvar for e-poster som ikke kommer frem på grunn av at Brukerens e-postadresse ikke eksisterer, ikke fungerer, filtrerer bort e-posten som søppelpost eller lignende.

13.4 Bloc er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes innholdet på IdrettenOnline. Bloc er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap, uteblitt fortjeneste eller annet tap som skyldes at informasjonen publisert på IdrettenOnline er eller presenteres feil, eller ikke vises. Dette gjelder også der Tjenestene er ute av funksjon for kortere eller lengre tid uansett om dette skyldes tekniske årsaker, som for eksempel datasystem, nettverksoppkoblinger mv.

13.5 Ved mislighold av Avtalen kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap innenfor følgende begrensninger:

(a) Tapets art og omfang må være adekvat og påregnelig etter vanlige prinsipper for erstatning i avtaleforhold.

(b) Tap av fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og andre følgetap dekkes ikke.

(c) Erstatningskravet kan ikke overstige det samlede årlige vederlag etter Avtalen. Ansvarsbegrensningene i pkt. b og c gjelder ikke dersom vedkommende part har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

14. Mislighold

14.1 Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne Avtalen, kan den annen part, etter å ha gitt den andre parten skriftlig forhåndsvarsel med 30 dagers frist til å bringe forholdet i orden, heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Midlertidig stenging av konto i henhold til punkt 2.4 regnes ikke som heving av Avtalen.

14.2 Dersom Bloc hever Avtalen i henhold til punkt 13.1 ovenfor, slettes Brukerens personlige profil inkludert all data og dokumentasjon lagret i brukerprofilen, med mindre annet skriftlig avtales med Brukeren. Sletting skjer likevel ikke dersom Bloc har et gyldig rettslig grunnlag for fortsatt lagring av opplysningene. Dette gjelder for eksempel opplysninger som er nødvendige for at Bloc skal kunne forfølge eventuelle utestående krav mot Brukeren.

14.3 Som vesentlig mislighold regnes blant annet, men er ikke begrenset til, følgende forhold:

• Ved vesentlig betalingsmislighold fra Brukeren.

• Dersom Brukeren laster opp skadelig programvare opp til IdrettenOnline og dette skyldes uaktsomme eller forsettlige handlinger fra Brukeren.

• Ved vesentlig mislighold av forpliktelser etter gjeldende personopplysningslov.

14.4 Dersom Brukeren vesentlig misligholder Avtalen forbeholder Bloc seg retten til å nekte Brukeren å opprette en ny konto.

14.5 Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Bloc kontroll, suspenderes pliktene i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp Avtalen med én måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen.

15. Tvister

15.1 Tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Oslo Tingrett som verneting.